Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 99 sgk toán lớp 5

Tính chu vi của hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m;

b) r = 4,4dm;

c) r = cm

Bài làm:

Để tính chu vi của hình tròn dựa vào độ dài bán kính cho trước ta có công thức sau:

C = r x 2 x 3,14 (C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Bài giải

a) Chu vi của hình tròn có bán kính r = 9m là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi của hình tròn có bán kính r = 4,4dm là:

4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)

c) Chu vi của hình tròn có bán kính r = cm là:

cm = $\frac{5}{2}$cm = 2,5cm

x 2 x 3,14 = $\frac{5 \times 2 \times 3,14}{2}$ = 15,7 (cm)

Hay : 2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)

Đáp số: a) 56,52m

b) 27,632 (dm)

c) 15,7 (cm)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021