Giải câu 1 bài : Chia số đo thời gian cho một số sgk Toán 5 trang 136

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 136 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 24 phút 12 giây : 4 ;

b) 35 giờ 40 phút : 5;

c) 10 giờ 48 phút : 9 ;

d) 18,6 phút : 6.

Bài làm:

a) 24 phút 12 giây : 4

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Giải bài : Chia số đo thời gian cho một số - sgk Toán 5 trang 136

Vậy 24 phút 12 giây : 4 = 6 phút 3 giây

b) 35 giờ 40 phút : 5

Giải bài : Chia số đo thời gian cho một số - sgk Toán 5 trang 136

Vậy 35 giờ 40 phút : 5 = 7 giờ 8 phút

c) 10 giờ 48 phút : 9

Giải bài : Chia số đo thời gian cho một số - sgk Toán 5 trang 136

Vậy 10 giờ 48 phút : 9 = 1 giờ 12 phút

d) 18,6 phút : 6

Giải bài : Chia số đo thời gian cho một số - sgk Toán 5 trang 136

Vậy 18,6 phút : 6 = 3,1 phút.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021