Giải câu 1bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 32 - sgk toán 5 trang 32

a) 1 gấp bao nhiêu lần ?

b) gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{100}$ ?

c) gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{1000}$ ?

Bài làm:

a) 1 gấp số lần là:

1 : = 1 x $\frac{10}{1}$= 10

Vậy 1 gấp là 10 lần

b) gấp $\frac{1}{100}$ số lần là:

: $\frac{1}{100}$ = x $\frac{100}{1}$= 10

Vậy gấp $\frac{1}{100}$ là 10 lần

c) gấp $\frac{1}{1000}$ số lần là:

: $\frac{1}{1000}$= x $\frac{1000}{1}$= 10

Vậy gấp $\frac{1}{1000}$ là 10 lần.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021