Giải câu 1 bài giới thiệu máy tính bỏ túi

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 82 sgk toán lớp 5

Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi:

a) 126,45 + 796,892;

b) 352,19 – 189,471;

c) 75,54 x 39;

d) 308,85 : 14,5

Bài làm:

a) 126,45 + 796,892= 923,342

b) 352,19 – 189,471= 162,719

c) 75,54 x 39= 2946,06

d) 308,85 : 14,5= 21,3

Sau khi tính ra kết quả, các bạn sử dụng máy tính và bấm lần lượt các nút như sau:

1 2 6 . 4 5 + 7 9 6 . 8 9 2 =
Kết quả hiện ra là: 923,342

Bạn đối chiếu với kết quả mà mình đã làm ở trên xem có trùng khớp hay không, nếu không trùng khớp thì phải xem xét lại.

Làm tương tự các phép tính còn lại như trên.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021