Giải câu 3 bài mi -li-mét vuông bảng đơn vị đo diện tích Toán 5 trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

= ....$m^{2}$

= ... $dam^{2}$

=...$m^{2}$

= ... $dam^{2}$

= ...$dam^{2}$

= ...$dam^{2}$...$m^{2}$

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

= ... $dam^{2}$ $1dam^{2}$= ...$hm^{2}$

= ... $dam^{2}$ $8dam^{2}$= ...$2hm^{2}$

= ... $dam^{2}$ $15dam^{2}$= ...$hm^{2}$

Bài làm:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

= 200$m^{2}$

= 3000 $dam^{2}$

=315$m^{2}$

= 1215$dam^{2}$

=2$dam^{2}$

= 7$dam^{2}$60$m^{2}$

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

= $\frac{1}{100}$ $dam^{2}$ $1dam^{2}$=$\frac{1}{100}$$hm^{2}$

= $\frac{3}{100}$ $dam^{2}$ $8dam^{2}$= $\frac{8}{100}$$hm^{2}$

= $\frac{27}{100}$ $dam^{2}$ $15dam^{2}$= $\frac{15}{100}$$hm^{2}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021