giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 5 trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 68 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 5,9 : 2 + 13,06;

b) 35,04 : 4 - 6,87;

c) 167 : 25 : 4;

d) 8,76 x 4 : 8.

Bài làm:

Lưu ý: Khi thực hiện phép toán có các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Ta tiến hành thực hiện phép tính nhân chia trước và cộng trừ sau.

Tính:

a) 5,9 : 2 + 13,06;

= 2,95 + 13,06

= 16,01

b) 35,04 : 4 - 6,87;

= 8,76 - 6,87

= 1,89

c) 167 : 25 : 4;

= 6,68 : 4

= 1,67

d) 8,76 x 4 : 8.

= 35,04 : 8

= 4,38

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021