Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 5 trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 77 sgk toán lớp 5

a) Tìm 15% của 320 kg;

b) Tìm 24% của 235m2;

c) Tìm 0,4% của 350.

Bài làm:

a) 15% của 320;

=> 320 x 15 : 100 = 48 (kg)

b) 24% của 235m2;

=> 235 x 24 : 100 = 56,4 m2

c) 0,4% của 350.

=> 350 x 0,4 : 100 = 1,4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021