Giải câu 2 bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 - sgk toán lớp 5

Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25 ) x 4,2; b) (9,6 - 4,2) x 3,6.

Bài làm:

a) (6,75 + 3,25 ) x 4,2

  • Cách 1: (6,75 + 3,25 ) x 4,2= 10 x 4,2 = 42
  • Cách 2: (6,75 + 3,25 ) x 4,2 = 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42

b) (9,6 - 4,2) x 3,6.

  • Cách 1: (9,6 - 4,2) x 3,6 = 5,4 x 3,6 = 19,44
  • Cách 2: (9,6 - 4,2) x 3,6 = 9,6 x 3,6 - 4,2 x 3,6 = 34,56 - 15,12 = 19,44
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021