Giải câu 2 bài luyện tập trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 9 - sgk Toán lớp 5

Viết các phân số sau thành phân số thập phân:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 9

Bài làm:

Phân số thập phân là những phân số có mẫu số là 10, 100 hay 1000...

Vì vậy, để có được phân số thập phân, các con chỉ cần lấy mẫu số nhân (hoặc chia) với một số bất kì để được mẫu số là 10, 100 hoặc 1000.... Ở tử số, ta cũng nhân tương tự như mẫu số đã nhân.

Với cách làm như vậy, ta có kết quả như sau:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 9

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021