Giải câu 1 bài : Chu vi hình tròn sgk Toán 5 trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 98 sgk toán lớp 5

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;

b) d = 2,5dm;

c) m .

Bài làm:

Hướng dẫn: Để tính chu vi của hình tròn dựa vào độ dài đường kính cho trước ta có công thức sau:

C = d x 3,14 (C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn)

Bài giải:

a) Chu vi của hình tròn có đường kính d = 0,6cm là:

0,6 x 3,14 = 1,844 (cm)

b) Chu vi của hình tròn có đường kính d = 2,5dm là:

2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

c) Chu vi của hình tròn có đường kính d = m là:

x 3,14 = $\frac{4 \times 3,14}{5}$ = 2,512 (m)

Hay: x 3,14 =0,8 x 3,14 = 2,512 (m)

Đáp số: a) 1,844cm;

b) 7,85dm;

c) 2,512m

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021