Giải câu 1 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7+ ;

d) 35 + +$\frac{3}{100}$

Bài làm:

a) 400 + 50 + 0,07= 450,07

b) 30 + 0,5 + 0,04= 30,54

c) 100 + 7+= 100 + 7 + 0,08 = 107,08

d) 35 + +$\frac{3}{100}$= 35 + 0,5 + 0,03 = 35,53

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021