Giải câu 3 bài : Ôn tập về phân số sgk Toán 5 trang 149

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 149 sgk toán lớp 5

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) và \(\frac{2}{5}\)

b) và \(\frac{11}{36}\)

c) , \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{4}{5}\)

Bài làm:

a) Ta thấy 4 không chia hết cho 5 hay 5 chia hết cho 4.

Nên ta nhân cả tử và mẫu của phân số này cho mẫu của nhân số kia:

= \(\frac{3.5}{4.5}\) = \(\frac{15}{20}\)

= \(\frac{2.4}{5.4}\) = \(\frac{8}{20}\)

b) Ta thấy 36 : 12 = 3

Nên ta giữ nguyên phân số , nhân cả tử và mẫu phân số \(\frac{5}{12}\) với 3:

= \(\frac{5.3}{12.3}\) = \(\frac{15}{36}\)

c) Nhân cả tử và mẫu của phân số với 4 và 5

= \(\frac{2.4.5}{3.4.5}\) = \(\frac{40}{60}\);

Nhân cả tử và mẫu của phân số 3 và 4

= \(\frac{2.3.5}{4.3.5}\) = \(\frac{45}{60}\);

Nhân cả tử và mẫu của phân số 3 và 4.

= \(\frac{4.3.4}{5.3.4}\) = \(\frac{48}{60}\);

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021