Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 178

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 178 sgk toán lớp 5

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 178 (phần 1)

Bài làm:

Khối A :

Có chiều dài là 4 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều rộng là 3 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều cao là 2 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

4 x 3 x 2 = 12 x 2 = 24 (khối)

Khối B:

Hình lập phương B = hình lập phương A – 2 khối nhỏ

Hình lập phương A có 24 khối.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

24 – 2 = 22 (khối)

Khối C :

Có chiều dài là 3 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều rộng là 4 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều cao là 2 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

3 x 4 x 2 = 12 x 2 = 24 (khối)

Khối D:

Hình lập phương D = hình lập phương C + 4 khối nhỏ

Hình lập phương C có 24 khối.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

24 + 2 = 26 (khối)

Vậy khối D có nhiều hình lập phương nhất.

Khoanh tròn chữ D.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021