Giải câu 3 bài giải toán về tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 75 sgk Toán lớp 5

Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

Bài làm:

Tóm tắt bài toàn:

  • Có 25 học sinh
  • Có 13 học sinh nữ
  • Hỏi: ? % học sinh nữ

Bài giải:

Tỉ số phần trăm học sinh nữ trong lớp học là:

13: 25 = 0,52 = 52%

Đáp số: 52%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021