Giải bài hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân sgk toán 5 trang 37

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã được làm quen với số thập phân. Các con cũng đã đọc và viết được số thập phân cơ bản. Tuy nhiên, nhiều bạn còn đọc sai. Do đó, để giúp các con đọc chính xác hơn, chúng ta sẽ học bài "hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân".

A. Lý thuyết.

a) Giải bài hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân - sgk toán 5 trang 37

b) Trong số thập phân 375,406

  • Phần nguyên gồm có 3 trăm, 7 chục, 5 đơn vị.
  • Phần thập phân gồm có: 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn
  • Số thập phân 375,406 đọc là ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm linh sáu

c) Trong số thập phân 00,1985

  • Phần nguyên gồm có: 0 đơn vị
  • Phần thập phân gồm có: 1 phần mười, 9 phần trăm, 8 phần nghìn, 5 phần trục nghìn
  • Số thập phân 00,1985 đọc là không phẩy một nghìn chín trăm tám mươi lăm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 38 - sgk toán lớp 5

Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng?

a) 2,35

b) 301,80

c) 1942,54

d) 0,032

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 38 - sgk toán lớp 3

Viết số thập phân có:

a) Năm đơn vị, chín phần mười.

b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm)

c) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn

d) Hai nghìn không trăm linh hai đơn v, tám phần trăm

e) Không đơn vị, một phần nghìn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 38 - sgk toán lớp 5

Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

3,5; 6,33; 18,05; 217,908

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021