Giải câu 2 bài Hàng của số thập phân đọc viết số thập phân Toán 5 trang 37

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 38 - sgk toán lớp 3

Viết số thập phân có:

a) Năm đơn vị, chín phần mười.

b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm)

c) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn

d) Hai nghìn không trăm linh hai đơn v, tám phần trăm

e) Không đơn vị, một phần nghìn

Bài làm:

a) Năm đơn vị, chín phần mười.

=> 5,9

b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm)

=> 24,18

c) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn

=> 55,555

d) Hai nghìn không trăm linh hai đơn vị, tám phần trăm

=> 2002,08

e) Không đơn vị, một phần nghìn

=> 0,001

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021