Giải câu 2 bài : Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 151

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 151 sgk toán lớp 5

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ....; 0,5 = ...; 8,75 = ....

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = ...; 5% = ....; 625% = ....

Bài làm:

a) Đưa số thập phân về phân số có mẫu là 100 rồi đưa về tỉ số phần trăm

0,35 = = 35% ; 0,5 = 0,50 = \(\frac{50}{100}\) = 50% ; 8,75 = \(\frac{875}{100}\) = 875%

b) 45% = = 0,45; 5% = \(\frac{5}{100}\) = 0,05; 625% = \(\frac{625}{100}\) = 6,25

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021