Giải câu 4 bài : Ôn tập về số tự nhiên sgk Toán 5 trang 147

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 147 sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: 4856; 3999; 5486; 5468.

b) Từ lớn đến bé: 2763; 2736; 3726; 3762.

Bài làm:

Để sắp xếp được các số theo thứ tự ta cần so sánh các số với nhau:

a) So sánh hàng nghìn : 3999 < 4856 < 5486 và 5468

So sánh hàng chục của 5486 và 5468 thì 5468 < 5486

Vậy các số sắp xếp theo thự tự từ bé đến lớn là:

3999 < 4856 < 5468 < 5486.

b) So sánh hàng nghìn : 3762 và 3726 > 2763 và 2736.

So sánh hàng chục: 3762 > 3726 ; 2763 > 2736.

Vậy các số sắp xếp theo thự tự từ lớn đến bé là:

3762 > 3726 > 2763 > 2736.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021