Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 176

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 176 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 683 x 35;

1954 x 425 ;

2438 x 306 ;

b) x \(\frac{3}{35}\) ;

x 55 ;

: \(\frac{33}{34}\) ;

c) 36,66 : 7,8 ;

15,7 : 6,28 ;

27,63 : 0,45 ;

d) 16 giờ 15 phút : 5 ;

14 phút 36 giây : 12.

Bài làm:

a)

683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

b x \(\frac{3}{35}\) = \(\frac{7 \times 3}{9 \times 35}\) = \(\frac{7 \times 3}{3 \times 3 \times 5 \times 7}\) = \(\frac{1}{3 \times 5}\) = \(\frac{1}{15}\)

x 55 = \(\frac{9 \times 55}{22}\) = \(\frac{9 \times 5 \times 11}{2 \times 11}\) = \(\frac{9 \times 5}{2}\) = \(\frac{45}{2}\)

: \(\frac{33}{34}\) = x \(\frac{34}{33}\) = \(\frac{11 \times 34}{17 \times 33}\) = \(\frac{11 \times 2 \times 17}{17 \times 3 \times 11}\) = \(\frac{2}{3}\)

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 176

d) Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 176

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021