Giải câu 2 bài: Phép chia sgk Toán 5 trang 164

  • 2 Đánh giá

Câu 2: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính:

a) : \(\frac{2}{5}\) ;

b) : \(\frac{3}{11}\)

Bài làm:

a) : \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{3}{10} \times \frac{5}{2}\) = \(\frac{3 \times 2}{10 \times 5}\) = \(\frac{15}{20}\) = \(\frac{3}{4}\) ;

b) : \(\frac{3}{11}\) = \(\frac{4}{7} \times \frac{11}{3}\) = \(\frac{4 \times 3}{7 \times 11}\) = \(\frac{44}{21}\) ;

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021