Giải câu 1 bài : Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 105 sgk toán lớp 5

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

AD = 63m

AE = 84m

BE = 28m

GC = 30m

Giải bài: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - sgk Toán 5 trang 104

Bài làm:

Mảnh đất được chia thành hình chữ nhật AEGD, hình tam giác ABE và hình tam giác BGC.

Vậy điện tích của mảnh đất là tổng diện tích của ba hình : hình chữ nhật AEGD, hình tam giác ABE và hình tam giác BGC.

Diện tích hình chữ nhật AEGD là:

AD x AE = 84 x 63 = 5292 (m2)

EG là chiều rộng hình chữ nhật AEGD nên EG = 63m

Vậy độ dài cạnh BG là:

BE + EG = 28 + 63 = 91 (m)

Diện tích hình tam giác vuông BGC là:

S = BG x GC : 2 = 91 x 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích hình tam giác ABE là:

S = AE x BE : 2 = 84 x 28 : 2 = 1176 (m2)

Vậy diện tích mảnh đất là: 5292 + 1365 + 1176 = 7833 (m2)

Đáp số: 7833m2

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021