Giải bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 89 90

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với bài luyện tập chung. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng ôn lại, củng cố lại kiến thức mà chúng ta đã từng học ở những bài trước đó. Các con chú ý để nắm bài tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1: Trang 89 sgk toán lớp 5

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm thêm một số câu trả lời A, B, C và D ( là đáp án, kết quả tính...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A.3 B. C. $\frac{3}{100}$ D. $\frac{3}{1000}$

Bài 2. Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A.5% B.20% C.80% D.100%

Bài 3. 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

A.280 kg B.28 kg C.2,8 kg D.0,28 kg

=> Xem hướng dẫn giải

Phần 2

Câu 1: Trang 90 sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

b) 95,64 - 27,35

c) 31.05 x 26

d) 77,5 : 2,5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 90 sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm = ....m

b) 85$dm^{2}$ = ....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 90 sgk toán lớp 5

Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

Giải bài Luyện tập chung - sgk toán 5 trang 89 - 90

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021