Giải câu 4 bài: Phép chia sgk Toán 5 trang 164

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính bằng hai cách:

a)

b) (6,24 + 1,26) : 0,75

Bài làm:

a) Cách 1:

Cách 2:

=

=

= = $1 \times \frac{5}{3}$ = $\frac{5}{3}$

b) Cách 1:

(6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2:

(6,24 + 1,26) : 0,75 = 6,24 : 0,75 + 1,62 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021