Giải phần 1 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 89 90

  • 1 Đánh giá

Phần 1: Trang 89 sgk toán lớp 5

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm thêm một số câu trả lời A, B, C và D ( là đáp án, kết quả tính...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A.3 B. C. $\frac{3}{100}$ D. $\frac{3}{1000}$

Bài 2. Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A.5% B.20% C.80% D.100%

Bài 3. 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

A.280 kg B.28 kg C.2,8 kg D.0,28 kg

Bài làm:

Bài 1: Đáp án đúng là B:

Bài 2: Cá chép chiếm số phần trăm là: 20 x 100 : 25 = 80 (%)

=> Đáp án đúng là: C. 80%

Bài 3: Ta có: 1 kg = 1000g

=> 2800g = 2,8 kg.

Vậy đáp án đúng là: C. 2,8kg

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021