Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 175

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 175 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 85793 - 36841 + 3826 ;

b) - \(\frac{29}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) ;

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Bài làm:

a) 85793 - 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

Nháp:

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 175

b) - \(\frac{29}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) = \(\frac{84 - 29}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) = \(\frac{55}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) = \(\frac{55 + 30}{100}\) = \(\frac{85}{100}\)

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.

Nháp:

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 175

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021