Giải câu 1 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 61 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

b) 80,475 - 26,827;

c) 48,16 - 3,4.

Bài làm:

a) 375,86 + 29,05

Giải câu 1 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 61

b) 80,475 - 26,827

Giải câu 1 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 61

c) 48,16 - 3,4.

Giải câu 1 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 61

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021