Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 61 - sgk toán lớp 5

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

1 giờ: 12,5 km

2,5 giờ: ? km

Bài giải:

2,5 giờ người đó đi được số ki lô mét là:

2,5 x 12,5 = 31,25 (km)

Đáp án: 31,25 km

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021