Giải câu 5 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

Bài làm:

Số thứ nhất là:

8 - 5,5 = 2,5

Số thứ ba là:

8 - 4,7 = 3,3

Số thứ hai là:

8 - (2,5 + 3,3) = 2,2

Đáp số: số thứ nhất: 2,5

số thứ hai: 2,2

số thứ ba : 3,3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021