Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6cm;

b) r = 0,35dm.

Bài làm:

Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn: S = r x r x 3,14

a) Diện tích của hình tròn có bán kính r = 6cm là:

S = r x r x 3,14 = 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Diện tích của hình tròn có bán kính r = 0,4dm là:

S = r x r x 3,14 = 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,4165 (dm2).

Resutl:

a) 113,04 cm2

b) 0,4165 dm2

Đáp số:

a) 113,04 cm2

b) 0,4165 dm2

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021