Giải câu 2 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân Toán 5 trang 59

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 59 - sgk toán lớp 5

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

Giải câu 2 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - Toán 5 trang 59

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi

a x b = b x a

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 =

Bài làm:

a)

Giải câu 2 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - Toán 5 trang 59

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 15,624 16 x 9,04 = 144,64

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021