Giải câu 2 bài Luyện tập Toán 5 trang 39

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 39 - sgk toán lớp 5

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

, $\frac{834}{10}$, $\frac{1945}{100}$, $\frac{2167}{1000}$, $\frac{2020}{10000}$

Bài làm:

= 4,5

Đọc: Bốn phẩy năm

= 83, 4

Đọc: Tám mươi ba phẩy bốn

= 19,45

Đọc: Mười chín phẩy bốn mươi lăm

= 2,167

Đọc: Hai phẩy một trăm sáu mươi bảy.

= 0,2020

Đọc: Không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021