Giải câu 3 trang 17 toán 5 Bài luyện tập chung (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 17 - sgk Toán lớp 5

Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm; b) 1m 75cm; c) 5m 36 cm; d) 8m 8cm.

Bài làm:

a) 2m 15cm= 2m + m = $2\frac{15}{100}$ m

b) 1m 75cm= 1m + m = $1\frac{75}{100}$ m

c) 5m 36 cm= 5m + m = $5\frac{36}{100}$ m

d) 8m 8cm= 8m + m = $8\frac{8}{100}$ m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021