Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 5 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 sgk toán lớp 5

Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Bài làm:

Số dầu có ở trong hai thùng là:

21 + 15 = 36 (lít)

Có tất cả số chai dầu là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 chai

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021