Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 180 (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 180 sgk toán lớp 5

Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

Bài làm:

Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ.

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng:

+ \(\frac{1}{5}\) = \(\frac{9}{20}\) (tuổi của mẹ)

Mà tổng số tuổi của con gái + con trai = 18 tuổi.

Như vậy tuổi của mẹ = 18 tuổi

Tuổi của mẹ là:

18 : = \(\frac{18.20}{9}\) = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021