Giải câu 5 bài : Ôn tập về số tự nhiên sgk Toán 5 trang 147

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 147 sgk toán lớp 5

Tìm chữ số thích hợp để khi điền vào ô trống được:

a) .... 43 chia hết cho 3;

b) 2....7 chia hết cho 9

c) 81.... chia hết cho cả 2 và 5

d) 46 .... chia hết cho cả 3 và 6

Bài làm:

a) ....43 chia hết cho 3 , số chia hết cho 3 là có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Nên ....+ 4 +3 = ....+7 chia hết cho 3.

Vậy có thể viết vào ô trống .... một trong các chữ số sau : 2, 5, 8.

b) 2....7 chia hết cho 9, số chia hết cho 9 là có tổng các chữ số chia hết cho 9.

Nên: 2 + ....+ 7 = 9 +.... chia hết cho 9. Vậy có thể viết 0 hoặc 9 vào ô trống.

c) 81… chia hết cho 5 và 2,

Ta có số chia hết cho 5 là số có chữ số hàng đơn vị là 0 hoặc 5. Số chia hết cho 2 là số có chữ số hàng đơn vị là 0,2,4,6,8. Nên ta điền 0 vào ô trống.

d) 46.... chia hết cho 5 nên.... có thể là 0 hoặc 5

Nếu .... là 0 ta có: 4 + 6 + 0 = 10 không chia hết cho 3 : loại

Nếu .... là 5 ta có: 4 + 6 + 5 = 15 chia hết cho 3 : chọn

Vậy ta điền chữ số 5 vào ô trống.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021