Giải câu 2 bài : Ôn tập về số tự nhiên sgk Toán 5 trang 147

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 147 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

998; 999; ...

...; 8000; 8001.

66 665;...;66 667.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

98; 100;...

996;998;...

.....;3 000; 3 002.

c) Ba số lẻ liên tiếp

77; 79;...

299; ...; 303.

...; 2 001; 2003.

Bài làm:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp là số liền trước hơn số liền sau 1 đơn vị, hay số liền sau kém số liền trước 1 đơn vị.

Ta điền được như sau:

998 ; 999 ; 1000

7999; 8000 ; 8001.

66 665 ; 66 666 ; 66 667.

b) Ba số chẵn liên tiếp là số liền trước hơn số liền sau 2 đơn vị hay số liền sau kém số liền trước 2 đơn vị.

Ta điền được như sau:

98 ; 100 ; 102

996 ; 998 ; 1000

2 998 ; 3 000; 3 002.

c) Ba số lẻ liên tiếp là số liền trước hơn số liền sau 2 đơn vị hay số liền sau kém số liền trước 2 đơn vị.

Ta điền được như sau:

77; 79; 81

299; 301; 303.

1999; 2 001; 2003.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021