Giải câu 1 bài ôn tập và bổ sung giải toán sgk toán 5 trang 18, 19

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 19 - sgk Toán lớp 5

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Tóm tắt:

5m vải: 80.000 đồng

7m vải: ? đồng

Bài giải:

Một mét vải mua hết số tiền là:

80000 : 5 = 16000 ( đồng)

Mua 7m vải hết số tiền là:

16000 x 7 = 112000 ( đồng)

Đáp số: 112000 đồng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021