Giải câu 2 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài sgk toán 5 trang 22, 23

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = ... dm b) 8300m = ... dam c) 1mm = ...cm

342dm = ... cm 4000m = ... hm 1cm = ... m

15cm = ... mm 25 000m = ... km 1m = ... km

Bài làm:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài ta có bảng kết quả như sau:

a) 135m = 1350 dm b) 8300m = 830 dam c) 1mm = cm

342dm = 3420 cm 4000m = 40 hm 1cm = m

15cm = 150 mm 25 000m = 25 km 1m = km

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021