Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 177

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 177 sgk toán lớp 5

Tìm số trung bình cộng của:

a) 19 ; 34 và 46.

b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8.

Bài làm:

a) Trung bình cộng của ba số = tổng 3 số : 3

Số trung bình cộng của 19 ; 34 và 46 là:

(19 + 34 + 46 ) : 3 = 99 : 3 = 33.

b) Trung bình cộng của 4 số = tổng 4 số : 4

Số trung bình cộng của 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8 là:

(2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8 ) : 4 = 12,4 : 4 = 3,1.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021