Giải câu 2 bài Khái niệm số thập phân Toán 5 trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 35 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 7dm =m = 0,7m

5dm =m =..m

2mm =m =...m

4g =kg =...kg

b) 9cm =m =0,09m

3cm = m=....m

8mm = m= ...m

6g =kg = ...kg

Bài làm:

Dựa theo hướng dẫn mẫu, ta có đáp an câu 1 như sau:

a)

5dm =m =0,5m

2mm =m =0,002m

4g =kg =0,004kg

b)

3cm = m= 0,03m

8mm = m= 0,008m

6g =kg = 0,006kg

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021