Giải câu 4 bài Luyện tập Toán 5 trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =...m...cm;

b) 7,4dm =...dm....cm;

c) 3,45km =.....m;

d) 34,3km=....m

Bài làm:

a) 12,44m =12m44cm;

b) 7,4dm =7dm4cm;

c) 3,45km =3450m;

d) 34,3km=34300m

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021