Giải câu 1 bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

, $\frac{65}{100}$, $\frac{2005}{1000}$, $\frac{8}{1000}$

Bài làm:

= 12,7. Đọc là: mười hai phẩy bảy

= 0,65 Đọc là: Không phẩy sáu mươi lăm

= 2,005 Đọc là: hai phẩy không trăm linh năm

= 0,008 Đọc là: không phẩy không trăm linh tám.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021