Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 177

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 177 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.

Bài làm:

a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05

= 6,78 - 13,735 : 2,05 (thực hiện phép tính cộng trong ngoặc trước)

= 6,78 - 6,7 (thực hiện phép chia trước)

= 0,08.

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút (thực hiện phép chia trước)

= 9 giờ 39 phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021