Giải câu 1 bài: Nhân số đo thời gian với một số sgk Toán 5 trang 135

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 135 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 3 giờ 12 phút x 3 b) 4,1 giờ x 6

4 giờ 23 phút x 4 3,4 phút x 4

12 phút 25 giây x 5 9,5 giây x 3

Bài làm:

a) 3 giờ 12 phút x 3

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số - sgk Toán 5 trang 135

  • 4 giờ 23 phút x 4

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số - sgk Toán 5 trang 135

Ta thấy 92 phút = 60 phút + 32 phút = 1 giờ 32 phút.

Vậy 3 giờ 12 phút x 3 = 17 giờ 32 phút.

  • 12 phút 25 giây x 5

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số - sgk Toán 5 trang 135

Ta thấy 125 giây = 120 giây + 5 giây = 6 phút 5 giây.

Vậy 12 phút 25 giây x 5 = 62 phút 5 giây.

b) 4,1 giờ x 6

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số - sgk Toán 5 trang 135

  • 3,4 phút x 4

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số - sgk Toán 5 trang 135

  • 9,5 giây x 3

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số - sgk Toán 5 trang 135

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021