Giải câu 3 bài : Phép trừ sgk Toán 5 trang 160

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 160 sgk toán lớp 5

Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

Bài làm:

Tóm tắt:

Trồng lúa: 540,8ha

Trồng hoa ít hơn: 385,5ha

Tổng diện tích trồng lúa và trồng hóa ?

Bài giải:

Diện tích đất trồng hoa có số ha là:

540,8 - 385,5 = 155,3 (ha)

Tổng diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa có số halà:

540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

Đáp số: 696,1ha.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021