Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 178

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 178 sgk toán lớp 5

Biết 95% của một số là 475, vậy của số đó là:

A. 19 B.95

C. 100 D. 500

Bài làm:

95% của một số là 475. Số đó là:

475 x 100 : 95 = 5 x 100 = 500 ;

của 500 là:

500 x = 500 : 5 = 100

Vậy đáp án phù hợp là đáp án C. 100

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021