Giải câu 3 bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân Toán 5 trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,34 km2 = …ha

b) 16,5m2 = ….m2 ….dm2

c) 6,5 km2 = …ha

d) 7,6256 ha =…m2

Bài làm:

a) 5,34 km2 = 543 ha

b) 16,5m2 = 16.m2 50 dm2

c) 6,5 km2 = 650 ha

d) 7,6256 ha =76256 m2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021