Giải câu 4 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trag 137 sgk toán lớp 5

Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau:

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 137

Tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.

Bài làm:

Ta tính: Thời gian đi = Thời gian tới - thời gian khởi hành.

a) Thời gian đi từ Hà Nội đến Quán Triều là:

17 giờ 25 phút - 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút.

b) Thời gian đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng là:

11 giờ 30 phút - 5 giờ 45 phút = 10 giờ 90 phút - 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút. (do 30 không trừ được cho 45)

c) Thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

8 giờ 10 phút - 6 giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút.

d) Thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai là:

(Từ 22 giờ đến 24 giờ , từ 0 giờ sáng đến 6 giờ sáng)

(24 giờ - 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ.

Đáp số: a) 3 giờ 5 phút;

b) 5 giờ 45 phút;

c) 2 giờ 5 phút;

d) 8 giờ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021