Giải câu 1 bài Chia mộ số thập phân cho 10, 100, 1000...- Toán 5 trang 66

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 66 - sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10

0,65:10

432,9: 100

13,96: 1000

b) 23,7 :10

2,07 : 10

2,23 : 100

999,8 : 1000

Bài làm:

Để thực hiện bài tính nhầm này, các con chỉ cần áp dụng như sau:

  • Nếu chia cho 10 thì lùi dấu phẩy sang bên trái một chữ số
  • Nêu chia cho 100 thì lùi dấu phẩy sang bên trái hai chữ số
  • Nếu chia cho 1000 thì lùi dấu phẩy sang bên trái ba chữ số

Ta thực hiện như sau:

a) 43,2 : 10 = 4,32

0,65:10 = 0,065

432,9: 100 = 4,329

13,96: 1000 = 0,01396

b) 23,7 :10 = 2,37

2,07 : 10 = 0,207

2,23 : 100 = 0,0223

999,8 : 1000 = 0,9998

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021