Giải câu 1 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Đọc các số thập phân sau đây:

a) 7,5; 28,416; 201,05; 0,187.

b) 36,2; 9,001; 84,302; 0,010

Bài làm:

a)

7,5 : Bảy phẩy năm

28,416: Hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu.

201,05: Hai trăm linh một phẩy không năm.

0,187: Không phẩy một trăm tám mươi bảy.

b)

36,2: Ba mươi sáu phẩy hai

9,001: Chín phẩy không trăm linh một.

84,302: Tám mươi tư phẩy ba trăm linh hai.

0,010: Không phẩy không trăm mười.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021